ULUSLARARASI KONFERANS
İŞ AHLAKI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: İDEALLER VE GERÇEKLER
12-14 Nisan 2012 / İstanbul

English

Türkçe

Konferansın Teması

Uluslararası Konferans

İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk:

İdealler ve Gerçekler

 

Organizasyon

 

İGİAD İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İstanbul)

 

Durham Üniversitesi İslami Ekonomi ve Finans Merkezi (Birleşik Krallık)

 

tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir.

 

12-14 Nisan 2012/ İstanbul

Orijinal araştırma makaleleriyle KSS ve iş ahlakı idealleri ve gerçekliklerini tartışan akademisyenlerin, araştırmacıların, idarecilerin ve ayrıca girişimcilerin katkıda bulunmaları için davette bulunuyoruz. Öncelik araştırma makalelerine verilecektir ancak KSS bağlamında ve iş ahlakının uygulanması ve öğretilmesiyle ilgili olan makaleler de kabul edilecektir.

Konferansın temasıyla bağlantılı yapılacak tüm katkılara kapımız açıktır. Ancak, konferans özellikle aşağıdaki konulara gönderme yapan makalelerle ilgilenmektedir:

KSS ve iş ahlakının tanımlanması: Her bir gelenek, felsefe ve ayrıca neo-klasik ekol KSS ile iş ahlakını farklı şekillerde tanımlamakta ve bu ilişkinin değişik yönlerine öncelik vermektedir.  Dolayısıyla kıyaslayan bir üslupla değişik geleneklerdeki KSS ve iş ahlakına dair ontolojik ve epistemolojik kaynakları söylemsel şekilde inceleyen makaleler dikkate alınacaktır.  KSS ve iş ahlakı arasındaki bağlantı farklı düşünce ekolleri tarafından nasıl algılanmaktadır?  İş ve iş ahlakının sürdürülebilirliği nasıl ele alınmaktadır?

Toplum, siyaset ve siyaset bilim dahil iş ile daha geniş çevre arasındaki ilişki: İşlerin, ülkenin siyasi ekonomisi tarafından dış kaynaklı şekilde belirlenen sosyal ve siyasi bağlamda gerçekleştiği doğrudur. Ancak tecrübeler göstermektedir ki, işletmenin sahip olduğu güç ile işletmeler ayrıca kendi çıkarlarına göre çevrelerini uygun bir yer haline getirme hedefiyle, çalıştıkları yeri şekillendirmektedir. Dolayısıyla iş uygulamaları, toplumsal beklentiler ve kamu yararı gözeten politikalar arasındaki ilişkinin sorgulanması önemlidir. Ayrıca değişik politik ekonomilerde kamuoyunu ve kamusal politikaları işletmenin nasıl etkilediğinin tespiti de amaçlanmalıdır. Dolayısıyla bu çift yönlü nedenselliğin sosyal sorumluluk ve iş üzerindeki etkisi, örneğin adalet dağıtımı ve çevresel sürdürülebilirlik etkisinin görülebilmesi için incelenmelidir.  Ayrıca önemli olarak bu etkilerin daha iyiye ulaşmak için nasıl değiştirilebileceği ortaya konmalıdır.

İş ahlakında çevresel kaynaklar: Avrupa merkezlilik tüm dünyada anladığımız şekliyle iş, iş ahlakı ve KSS’yi tanımlamıştır.  Ancak heterojen ekonomi ve finans ile özellikle kültürler arası yönetimin yükselişiyle; tüm dünya çapında KSS ve iş ahlakı hususunda her bir farklı geleneğin sahip olduğu özel söylemlere dair nasıl bir anlayışımız bulunmaktadır? Dolayısıyla tüm bu farklı yaklaşımların anlaşılması önemlidir zira KSS ve iş ahlakının etkili şekilde her bir toplumda belirli ontolojik ve epistemolojik ve/veya felsefi kaynaklar yoluyla uygulanmasını sağlayacaktır.  Sonuç olarak, değişik gelenekler tarafından kavranmış ve ifade edilen ahlak ve iş uygulamalarıyla ilgili anlayışımızı geliştirmemize yardımcı olması için, KSS ve iş ahlakında kültürel göreceliğin etkisi ele alınmalıdır.

Din/Maneviyat ve iş ahlakı: Son yıllarda işyerleri, organizasyonlar ve kurumlarda ve ayrıca bireysel davranışlarda dinin ve maneviyatın etkisinin artan payına şahitlik etmekteyiz.  KSS ve iş ahlakıyla ilgili olarak etkili ve kuralcı perspektiflerden dinin/maneviyatın etkisini anlamamız önemlidir. KSS ve iş ahlakı anlayışımızda dinlerin ve maneviyatın katkısı ne kadar farklıdır?  Çok kültürlü toplumlarda işyerinde belirli bir din ve maneviliğe referansta bulunmak ne kadar mümkündür? Her biri farklı talep ve mantığa sahip olduğuna göre bu paradigmalar nasıl yönetilebilir? Ayrıca son yıllarda İslami finans benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadığına göre; söylemsel olarak ahlaki finansman olma konumu dışında KSS ve iş ahlakı açısından İslami finans kurumlarının rolü ne olmuştur? Varsa, daha geniş toplumda İslami finans kurumlarının katkısı nasıl olmuştur?

İş ahlakı zorlukları: Her bir gelenek, düşünce ekolü ve her bir toplumdaki geçerli yönetmelikler kendilerine göre KSS ve iş ahlakını tanımlamaya çalışmaktadır.  Ancak, tüm dünyadaki iş organizasyonlarının performansı göstermektedir ki, bazı olumlu değişikliklere rağmen KSS ve iş ahlakına dayanan uygulamalar (gelişiyorsa eğer) oldukça yavaş gelişiyor.  İşleri etkileyen bu gözlemlenmiş KSS ve iş ahlakı verimsizliği nasıl açıklanabilir?  KSS’nin ve iş ahlakının, proaktif işletme tavrı geliştirmede iş organizasyonlarının hedef işlevine dahil edilmesini ne önlemektedir?  KSS ve iş ahlakı arasındaki bağda hangi fırsatlar teklif edilmekte ve hangi riskler oluşmaktadır?  İdealler ve gerçeklikler arasında gözlemlenen uyuşmazlık nasıl açıklanabilir ve önemli olarak nasıl üstesinden gelinebilir?

Deneysel Vaka Çalışmaları: KSS ve iş ahlakıyla bağlantılı olarak bireysel veya örgütsel tavır olarak çeşitli bağlamlar, ülkeler, toplumlar ve sanayilerden deneysel vaka çalışmaları kabul edilecektir.

<